O nás - historie

Fotografie historické budovy knihovny
Fotografie budovy knihovny 1980
Fotografie současné podoby budovy knihovny

Historie knihovny v datech - 100 let knihovny


1919
Městská knihovna v Hodoníně byla zřízena na základě zákona o veřejných knihovnách obecních z roku 1919, který nařizoval založit knihovnu v každé obci.
1921
K oficiálnímu otevření Obecní knihovny města Hodonína došlo 1. července 1921. V té době byla knihovna umístěna ve dvou třídách chlapecké školy na Masarykově náměstí. Prvním knihovníkem byl ustanoven profesor zdejší reálky Petr Princ. Knihovna byla financována z rozpočtu města a dobrovolných darů. Spolek „Podlužan“ věnoval nové knihovně svoji celou knihovnu. Celkem měla veřejná knihovna k dispozici 690 svazků knih.
1923
Od roku 1923 byla součástí knihovny i čítárna, která sídlila ve stejné budově jako půjčovna.
1926
Roku 1926 se knihovny ujal knihovník Jaroslav Frey. Pro půjčovnu zpracoval 2 seznamy knih (jmenný a věcný), podle kterých si čtenáři vybírali knihy. V tomto roce bylo založeno také oddělení pro mládež.
1927
Hospodářská krize 30. let se projevila také v knihovně. Knihovna dostala méně finančních prostředků na knihy, proto se snažila si přivydělávat sama. Do čítárny zavedla poplatek 1 Kč za vstup a roční poplatek 20 Kč do půjčovny.
1939
Po obsazení ČSR v roce 1939 zabralo oddělení generálního štábu pro své účely vybavení čítárny a z knihovny bylo vyřazeno 2 580 svazků knih, které se později staly součástí německé knihovny.
1970
Bylo založeno v hodonínské knihovně metodické oddělení pro celý okres Hodonín. V 70. letech kromě hlavní budovy fungovaly ve městě dvě pobočky: na Brandlově ulici a v Bažantnici.
1980
Byl zaveden centrální nákup knih, zpracování a distribuce pro 15 profesionálních knihoven a jejich 12 poboček a pro 57 neprofesionálních knihoven.
1986
Největší událostí pro okresní knihovnu bylo přestěhování se do nové budovy na Národní třídě 36, kde sídlí dodnes. Přestěhováním do nové budovy získala knihovna větší prostory pro volný výběr, prostory pro studovnu s čítárnou a pro výstavní sál.
1995
Byl zahájen provoz automatizovaného knihovního systému LANius v dětském oddělení a roku 1998 v oddělení pro dospělé. Poté byly do knihovny nainstalovány počítače s připojením na internet pro veřejnost.
2002
V roce 2002, po rekonstrukci knihovny, byly otevřeny nové výstavní prostory v Galerii Vednevnoci.
2003
Od 1. ledna 2003 se novým zřizovatelem knihovny stává město Hodonín a knihovna se přejmenovává na Městskou knihovnu Hodonín. Zároveň je knihovna pověřena výkonem regionálních funkcí.
2007
1. října 2007 knihovna přechází na nový automatizovaný knihovní systém Clavius.
2009
Započaty rekonstrukce půjčoven.
2010
V roce 2010 se knihovna stala plně bezbariérovou a čtenářům byl představen nový on-line katalog Carmen.
2012
Dokončena rekonstrukce dětského oddělení. Rozšíření vzdělávacích aktivit Univerzitou volného času, Trénováním paměti.
2012 - 2016
Vybudování PC učebny a rekonstrukce čítárny, modernizace zasedací místnosti, oddělení Informačních zdrojů a regionálních funkcí, rekonstrukce dospělého oddělení a zázemí zaměstnanců, provedeny 2 etapy rekonstrukce elektroinstalací budovy. Ochrana fondu systémem RFID.
2014
Zapojení se do vzdělávání formou Virtuální univerzity 3. věku.
2015
Zavedena nová služba Zvuková knihovna. V knihovně se schází Klub čtenářů.V červnu obsadila Městská knihovna Hodonín v celostátní soutěži Kamarádka knihovna 2014 krásné 3. místo.
2016
V září proběhla v knihovně oslava 95. výročí založení knihovny v Hodoníně a 30. výročí přestěhování knihovny do budovy na Národní třídě.
2019
Na základě schváleného projektu byly v hlavní budově MěK umístěny vodící lišty, hlásič výtahu a jiná potřebná označení pro hendikepované spoluobčany.Na jaře byl otevřen neformální klub pro mladé, stylově nazvaný Zašívárna.Tentýž rok byla zprovozněna místnost pro setkávání seniorů ProSenior.
2020
V PC učebně hodonínské knihovny je nově k dispozici technicky vybavený sdílený prostor DigiLab (Digitální Laboratoř).V průběhu měsíce listopadu přešla knihovna na nový knihovní systém Tritius.
2021
1. února započaly stavební práce na nově vznikající relaxační Klidové zóně.