O nás

Městská knihovna Hodonín - náhled grafika
Městská knihovna Hodonín - náhled grafika
Městská knihovna Hodonín - náhled grafika

Základní informace

Městská knihovna Hodonín je základní knihovnou ve smyslu §3 a 12 zákona č.257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby.

Vymezeno v § 2, 4 a 14 knihovního zákona a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Městská knihovna je organizační složkou Městského úřadu Hodonín.

Sídlo knihovny je Národní třída 36, Hodonín; pobočka knihovny Brandlova 81, Hodonín.

Knihovna je členem profesních sdružení SKIP ČR, SKAT, IBBY.

 


Městská knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby a to zejména:
Oddělení informačních zdrojů a regionálních služeb zajišťuje získávání, nákup a zpracování knihovních fondů pro Městskou knihovnu.
Jakožto knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí provozuje regionální služby pro 79 knihoven v 7 oblastech:
  1. poradenská a konzultační činnost
  2. vzdělávání, semináře, porady
  3. tvorba, distribuce a oběh výměnných fondů pro základní knihovny
  4. zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů pořízených za finanční prostředky obcí
  5. pomoc při revizích a aktualizacích fondů
  6. podpora při zajištění statistiky o činnosti základních knihoven
  7. podpora při zavádění automatizovaných výpůjčních systémů včetně proškolení a při zpracování grantových programů

Pravidla

Jak se stát čtenářem

Dospělý návštěvník a mládež potřebuje k zápisu: Děti do 15 let potřebují k zápisu: Svým podpisem na přihlášce čtenář (resp. zákonný zástupce) stvrzuje, že souhlasí s knihovním řádem a zavazuje se plnit ustanovení tohoto řádu a pokyny pracovníků knihovny. Na základě vyplněné přihlášky je čtenáři vydán čtenářský průkaz.

Pravidla pro půjčování

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ BOXU

1.BOX slouží k vracení knih vypůjčených výhradně z Městské knihovny Hodonín.
2.Knihy je třeba vkládat hřbetem tak, aby se nepoškodily.
3.Knihovna se zavazuje odepsat knihy z čtenářského konta v průběhu následujícího pracovního dne. Knihovna vyrozumění o vrácení výpůjčky neposílá.
4.Uživatel si může zkontrolovat stav čtenářského konta do 48 hodin a to elektronicky, osobně v knihovně, emailem, nebo telefonicky.
5.Pokud byly uživateli vygenerovány upomínky z důvodu překročení výpůjční lhůty, má povinnost je uhradit při příští návštěvě knihovny.
6.Nevrácené výpůjčky přesahující lhůtu 100 dní se automaticky neprodlužují.
7.Poškozené nebo neúplné knihovní jednotky knihovna ze čtenářského konta neodepíše.
8.Prostřednictvím BOXU není možno vracet:

Pravidla pro přístup na Internet