O nás

Fotografie: Návštěvníci knihovny
Fotografie: Budova knihovny
Fotografie: Vnitřní prostory knihovny

Základní informace

Městská knihovna Hodonín je základní knihovnou ve smyslu §3 a 12 zákona č.257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby.

Vymezeno v § 2, 4 a 14 knihovního zákona a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. Městská knihovna je organizační složkou Městského úřadu Hodonín.

Sídlo knihovny je Národní třída 36, Hodonín; pobočka knihovny Brandlova 81, Hodonín.

Knihovna je členem profesních sdružení SKIP ČR, SKAT, IBBY.

Historie knihovny »

 


Městská knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby a to zejména:
Oddělení informačních zdrojů a regionálních služeb zajišťuje získávání, nákup a zpracování knihovních fondů pro Městskou knihovnu.
Jakožto knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí provozuje regionální služby pro 79 knihoven v 7 oblastech:
  1. poradenská a konzultační činnost
  2. vzdělávání, semináře, porady
  3. tvorba, distribuce a oběh výměnných fondů pro základní knihovny
  4. zajištění nákupu, zpracování a distribuce knihovních fondů pořízených za finanční prostředky obcí
  5. pomoc při revizích a aktualizacích fondů
  6. podpora při zajištění statistiky o činnosti základních knihoven
  7. podpora při zavádění automatizovaných výpůjčních systémů včetně proškolení a při zpracování grantových programů