Informace o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů Městské knihovny Hodonín je Město Hodonín, oficiální znění v PDF.

Knihovna zpracovává osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR a na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny.


Údaje jsou zpracovávány za účelem

Kdo zpracovává osobní údaje

Osobní údaje uživatelů knihovny zpracovávají výhradně pracovníci knihovny, kteří jsou touto činností pověřeni a jsou k tomuto úkonu řádně instruováni. Osobní údaje registrovaných uživatelů předává knihovna dalším zpracovatelům v případě, že uživatel sám požádá o předání svých údajů, jestliže tak stanoví zákon nebo v případě ochrany práv knihovny při vymáhání dluhu.

Jaké údaje knihovna zpracovává a jak jsou chráněny

Knihovna zpracovává základní a další osobní údaje registrovaného uživatele, jeho zákonného zástupce a ručitele, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní, a to v podobě listinné i elektronické. Písemnosti jsou zabezpečeny obvyklými prostředky tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob, přístup k elektronické evidenci je zabezpečen hesly.

Základní údaje žadatele o registraci - povinné údaje:
jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, je-li jiná než adresa trvalého pobytu

Další údaje - žadatel o registraci není povinen uvést:
e-mailová adresa, akademické tituly, další možná spojení na čtenáře (telefon, fax apod.)

Údaje ostatních uživatelů služeb knihovny, pokud jsou požadovány, jsou vždy přizpůsobeny účelu zpracování s důrazem na co nejmenší rozsah těchto údajů (přihlášky na akci knihovny apod., případně z důvodu jiného oprávněného zájmu, se kterým je uživatel vždy seznámen).

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

S podněty ohledně informací o evidenci osobních údajích se obracejte na e-podatelnu epodatelna@muhodonin.cz.