Knihovní řád Městské knihovny Hodonín

V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Hodonín, schválenou na základě usnesení zastupitelstva města Hodonín usnesením č.1708 a
podle § 4, odst.6 zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon), je vydán tento knihovní řád (dále jen KŘ). Byl schválen dne 7.1. 2003 usnesením č. 5794 z 64. schůze rady města konané dne 19. 12. 2017.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. 1 POSLÁNÍ A ČINNOST MĚSTSKÉ KNIHOVNY HODONÍN

Městská knihovna Hodonín (dále také „knihovna” nebo „MěK”) je základní knihovnou ve smyslu § 3 a § 12 knihovního zákona a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby, vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny.

MěK je organizační složkou Města Hodonín. MěK sídlí na adrese Národní třída 36,695 14 Hodonín a má zřízenou pobočku, která sídlí na adrese Brandlova 81, 695 04 Hodonín.

MěK spravuje majetek města, je proto povinností každého uživatele chránit a nepoškozovat její knihovní fondy1 a elektronická zařízení.

ČL. 2 VEŘEJNÉ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY

1. MěK poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména :

II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

ČL. 3 REGISTRACE UŽIVATELE

1.Uživatelem knihovny (dále také „uživatel”) se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů. Uživatele do 15 let registruje rodič/zákonný zástupce a svým podpisem na přihlášce stvrzuje, že odpovídá za dodržování knihovního řádu ze strany dítěte a za správnost údajů uvedených v přihlášce.Rodič/zákonný zástupce je povinen uvést své osobní údaje na přihlášce a prokázat se občanským průkazem za účelem ověření platných informací v přihlášce. Je možno požádat o vystavení rodinného průkazu (maximálně 2 rodiče + 2 děti do 15-ti let).
Průkaz uživatele je platný pro všechna oddělení knihovny a pobočku. Je nepřenosný vůči jiné osobě (např. rodinný příslušník, přítel, apod.) Netýká se případu, kdy rodič/zákonný zástupce vyřizuje 3 pohledávky dítěte a v případě těžce zrakově postižených, kdy se jedná o osobu zmocněnou k vyřízení výpůjčky. Průkaz se vystavuje na dobu 365 dní za poplatek uvedený v platném Ceníku.
Za průkaz uživatele i jeho případné zneužití ručí uživatel. Proto je uživatel povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště, a dalších údajů uvedených v přihlášce a ztrátu nebo zneužití průkazu.
Při vstupu do knihovny je uživatel povinen u výpůjčního pultu odevzdat fyzický průkaz uživatele. Bez platného průkazu uživatele nelze výpůjčku uskutečnit, s výjimkou jednorázové prezenční pro neregistrované uživatele, která je zpoplatněna (viz. platný Ceník).

2.Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 101/2000 Sb.”) je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

3.Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.
Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

4.Účelem, pro který knihovna shromažďuje a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, a to zejména:
 • zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 • zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • 5. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje - základní identifikační údaje uživatele:
  6.Knihovna dále o uživateli vede tzv. služební údaje, a to po dobu platné registrace a vyřízení všech pohledávek vůči knihovně.
  Jedná se zejména o:
  7. Likvidace osobních údajů po ukončení registrace se provádí skartací a odstraněním údajů v počítačových databázích knihovny, a to ve lhůtě do 3 měsíců po ukončení platné registrace. Likvidace se neprovádí v případě nevypořádaných závazků uživatele vůči knihovně.

  8. Uživatel svým podpisem na přihlášce: a) dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů; zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. b) potvrzuje, že se seznámil s knihovním řádem.

  ČL. 4 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI A PRÁVA UŽIVATELŮ KNIHOVNY

  1.Uživatelé jsou povinni: a) řídit se KŘ a pokyny pracovníků knihovny. b) podrobit se kontrolním opatřením, která jsou nezbytná pro udržení pořádku a ochrany majetku. V případě, že vznikne u uživatele při odchodu z prostor knihovny podezření, že vynáší nezaevidovanou knihovní jednotku nebo bude-li při takovéto činnosti přímo zastižen, bude takové jednání považováno za odcizení a vůči čtenáři pak bude třeba postupovat podle platných předpisů. c)zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek. Nedodržení bude řešeno jako přestupek ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

  2.Jestliže uživatel nedodržuje výše uvedené povinnosti, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

  3. Návštěvník knihovny může využít služeb šatny v době jejího provozu. Pracovnice knihovny neručí za věci odložené mimo šatnu.

  4. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně výpůjční službě nebo řediteli knihovny.

  III. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

  ČL. 5 Způsoby půjčování

  1. Registrovaným uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po předložení platného průkazu uživatele a po vyhledání a objednání požadovaného dokumentu uživatelem, případně po rezervaci uživatelem on-line.

  2. Uživatelům bez registrace se půjčují dokumenty pouze prezenčně po zaplacení jednorázového poplatku (viz platný Ceník).

  3. Knihovnám nebo uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb a mezinárodních meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

  ČL. 6 Rozhodnutí o půjčování

  Výpůjčky dokumentů se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon”), ve znění pozdějších předpisů.
 • 1. Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:


 • 2. Uživatelé mohou ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid v knihovně. Přenosné elektrické přístroje pro práci s textem je možno používat pouze se souhlasem pracovníka vykonávajícího službu v půjčovnách. Odběr proudu z elektrické sítě musí povolit pracovník knihovny

 • ČL. 7 Postupy při půjčování

  1. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
  2. Uživatel si dokumenty vyhledává sám ve volných výběrech knihovny nebo může požádat o pomoc knihovníka. Uživatel si může dokumenty vyhledat prostřednictvím platných webových stránek knihovny a v online katalogu knihovny.
  3. Před převzetím výpůjčky si je uživatel povinen si dokument prohlédnout a ohlásit všechny závady. Závady zjištěné knihovníkem při vrácení dokumentu je čtenář povinen odstranit či uhradit dle platného Ceníku.
  4. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, si může další uživatel rezervovat. Adresu ani jméno dosavadního držitele výpůjčky knihovna zásadně nesděluje. Jakmile je dokument dostupný, uvědomí knihovna žadatele písemně či e-mailem, který si jej může vyzvednout do 10 dnů od odeslání upozornění o připravené rezervaci. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání rezervace. Uživatel má právo rezervaci zrušit. Musí tak učinit do doby jejího připravení a odeslání oznámení o připravené rezervaci. Jakmile je rezervace připravena a oznámení uživateli již bylo odesláno, nelze už poplatek za rezervaci zrušit. Za rezervaci každého titulu platí uživatel poplatek podle platného Ceníku.
  5. Rezervovaný dokument k půjčení se připravuje v tom oddělení, které si uživatel zvolil při zadání požadavku na rezervaci u knihovníka či online. Pokud uživatel oddělení sám nezadá, je rezervovaný dokument připraven v tom oddělení, kde se dokument vrátí první v pořadí a rezervace je považována za připravenou.

  ČL. 8 Výpůjční lhůta

  1. Základní výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je pro dokumenty 31 dní ve všech odděleních kromě dokumentů, které jsou půjčovány prezenčně. Absenčně jsou v čítárně půjčovány časopisy na 14 dní kromě posledních dvou aktuálních čísel periodika.
  2. TOP KNIHY se půjčují na 14 dní bez možnosti prodloužení po dobu 6 měsíců od zpracování dokumentu do fondu knihovny. Pokud čtenář nevrátí TOP KNIHU po 14 dnech, dojde k blokaci čtenářského konta. Uživatel s platnou e-mailovou adresou obdrží 3 dny před vypršením výpůjční lhůty upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty.
  3. Podmínky půjčování zvukových, audiovizuálních a elektronických médií a zařízení v budově knihovny viz přílohy KŘ (č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 6).
  4. Výpůjční lhůta může být prodloužena: U řádných výpůjček mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje dvakrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 100 dní. Po této lhůtě již není možno prolongaci uskutečnit a uživatel je povinen výpůjčky neprodleně vrátit. V opačném případě bude blokováno konto uživatele pro využívání všech služeb a oddělení knihovny a hrozí mu sankce (viz platný Ceník).

  ČL. 9 Vracení vypůjčeného dokumentu

  1. Vracení výpůjčky se realizuje pouze v tom oddělení, ve kterém byla uskutečněna výpůjčka.
  2. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zasahovat do textu dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
  3. Ve výjimečných případech lze vrátit dokument poštou po dohodě s vedoucím pracovníkem oddělení služeb čtenářům. Uživatel je povinen dokument řádně zabalit a poslat doporučeně na vlastní náklady. Uživatel ručí za zásilku až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady.

  ČL. 10 Obecná ustanovení o půjčování

  Pro půjčování knihovních fondů platí zejména příslušná ustanovení § 2390 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Při nevrácení vypůjčeného elektronického zařízení mimo sídlo knihovny tentýž den se vratná záloha stává nevratnou.

  ČL. 11 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo sídlo knihovny

  1. Uživatel nesmí půjčovat vypůjčený dokument jiným osobám a ručí za něj po celou dobu záznamu ve výpůjčním systému knihovny. Stav výpůjček si může uživatel ověřit osobní návštěvou v knihovně, telefonicky, e-mailem či online přístupem do čtenářského konta v online katalogu knihovny.
  2. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatky z prodlení dle platného Ceníku (sankční poplatky - upomínky). Uživatel je povinen vyrovnat všechny i předešlé poplatky za nedodržení řádné výpůjční lhůty. U knih zapůjčených z jiné knihovny (formou MVS) je navíc uživateli účtován poplatek z prodlení stanovený knihovnou, ze které byl dokument zapůjčen.
  3. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo sídlo nevrátí, je MěK oprávněna vymáhat vrácení dokumentu právní cestou. Pokud není dokument do půl roku vrácen, považuje se za ztracený. V takovém případě je možno zahájit proces vymáhání, který bude směřovat k navrácení dokumentu zpět do knihovny. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna uživateli manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
  4. Do doby vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

  ČL. 12 Práva a povinnosti uživatelů v čítárně

  1. Uživatel má právo užívat v čítárně volně přístupné knihovní fondy, včetně regionální literatury a vystavený fond novin a časopisů.
  2. Uživatel má právo vypůjčit si do čítárny, studovny:
 • dokumenty z knihovních fondů knihovny
 • dokumenty vypůjčené z fondů českých a zahraničních knihoven (MVS, MMVS)
 • uživatel může studovat v čítárně dokumenty, které si vypůjčil z jiných knihoven nebo vlastní tištěné a rozmnožené materiály nebo jejich reprodukce
 • ČL. 13 Meziknihovní služby

  Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu tzv. meziknihovní službou (MVS či MMVS) z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR. Při výpůjčce prostřednictvím MVS a MMVS je uživatel povinen respektovat podmínky knihovny, která žádané dílo půjčuje. MVS pro základní evidované knihovny, z fondu MěK Hodonín, je zpoplatněna dle platného Ceníku (manipulační poplatek spojený s MVS). Manipulační poplatek spojený se službou MVS a MMVS (poštovné a balné) a poplatky za pozdní vrácení jsou uvedeny v platném Ceníku.

  ČL. 14 Reprografické (kopírovací) služby

  1. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny nebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů
  2. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.
  3. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách, poplatky se řídí ceníkem knihovny, která službu poskytla. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.
  4. Knihovna poskytuje kopírování materiálů uživatele a tisk z internetových zdrojů v souladu s autorským zákonem. Tyto služby jsou zpoplatněny (viz platný Ceník).

  IV. POSTIHY ZA NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU

  Čl. 15 Ztráty a náhrady

  1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození knihovního fondu či zapůjčeného vybavení (e-čtečky, elektronická zařízení, kamerové lupy) a ve lhůtě stanovené vedoucím pracovníkem knihovny nahradit škodu, kterou ztrátou nebo poškozením knihovního fondu či zapůjčeného vybavení způsobil.
  2. Pracovník MěK bude požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu nebo finanční náhradou (viz platný Ceník).
  3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou či poškozením vzniknou.
  4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

  ČL. 16 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

  1. Poplatek z prodlení: Povinnost platit poplatek z prodlení nastává následující den, který následuje po dni, kdy skončila stanovená výpůjční lhůta. Připadá-li poslední den stanovené výpůjční lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
  2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
 • nezávisle na vymáhání poplatku z prodlení, vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo sídlo knihovny. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis), následuje vymáhání právní cestou.
 • v případě, že je knihovna nucena zahájit vymáhání právní cestou, je uživatel povinen uhradit náklady právního zastoupení popř. další náklady s tím související.

 • 3. Ztráta průkazu uživatele: Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek podle platného Ceníku.
  4. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:
 • uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání popřípadě jiného vydání téhož titulu a ve vazbě přiměřeně stejné kvality
 • jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná požaduje knihovna finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:
 • -pořizovací cena dokumentu - poplatek za úkony spojené s likvidací ztraceného nebo úplně zničeného dokumentu
 • v případě dílčího poškození žádat náhradu škody dokumentu dle platného Ceníku

 • 5. Při náhradě ztráty nebo poškození dokumentu se vybírají poplatky za úkony spojené s likvidací za každý dokument.
  6. Za škody způsobené na ostatním majetku v knihovně odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

  V.Závěrečná ustanovení

  ČL. 17 Výjimky z Knihovního řádu

  Výjimky povoluje ředitel knihovny nebo jím pověřený pracovník.
  Účinnost Knihovního řádu
  Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2018

  Vzorový nadpis

  VI.Přílohy Knihovního řádu

  Přílohy: Příloha č. 1 Pravidla využívání výpočetní techniky a internetových stanic
 • Provozní řád
 • 1. Online katalogy a internetové stanice může využívat každý návštěvník knihovny, musí ovládat základy práce s počítačem a internetem. Přístup k internetu je zdarma.
  2. Uživatel bez platného uživatelského průkazu má nárok na 25 minut denně, návštěvník s platným uživatelským průkazem nad 15 let po předložení průkazu na 60 minut denně, přičemž u jedné stanice mohou pracovat nejvýše 2 lidé současně; v dětském oddělení není povolena hra počítačových her pro více než jednu osobu u jedné stanice. Dítě do 15 let může být připojeno k internetu 25 minut denně (na Národní třídě jen v dětském oddělení). Časový limit se započítává vcelku. Knihovna neumožňuje vícečetný přístup v rámci jednoho dne. Přístup na internet v čítárně je umožněn pouze registrovaným uživatelům po předložení platného čtenářského průkazu. U neregistrovaných uživatelů je přístup umožněn po předložení platného občanského průkazu. Uživatelé internetových stanic jsou povinni se v knihovně chovat slušně a tiše, v opačném případě mohou být z knihovny vykázáni a bude jim pozastaven přístup na internet.
  3. Časové limity pro využití internetu lze upravovat podle potřeby a podle možností knihovny. Návštěvníci musí dbát pokynů pověřených pracovníků MěK Hodonín.
  4. Návštěvníci mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu nebo měnit nastavení počítače. V takovém případě bude uživateli pozastaven přístup na internet.
  5. Informace a soubory získané při práci s internetem či přinesené na vlastním nosiči si mohou uživatelé vytisknout nebo odnést na discích. Mohou k tomu využívat vlastní nepoškozené flash disky, pokud to hardware PC umožní.
  6. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog či aktivity neslučující se s dobrými mravy (jako jsou hazardní a sázkové hry).
  7. Získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě návštěvníka a k jeho studijním účelům. Je zakázáno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat, zejména ne ke komerčním účelům. Případné zneužití dat a informací může být trestné (dle autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění).
  8. Uživatel nesmí šířit nelegální software, popřípadě jej vědomě používat. Rovněž je zakázáno kopírovat a distribuovat i části operačního systému a instalovaných programů knihovny.
  9. Není přípustné, aby se uživatel pokoušel získat přístup k chráněným informacím a k datům jiných uživatelů, jako i informacím a datům knihovny.
  10. Provozovatel (MěK Hodonín) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu (zvláště pak obsahují-li viry) ani případné škody, které by mohly vzniknout jejich dalším používáním. Je na odpovědnosti uživatele, aby po skončení práce s počítačem odstranil soubory, které do počítače uložil a odhlásil se z webových serverů. Knihovna neodpovídá za zneužití údajů uložených uživatelem v počítači jinými uživateli.
  11. V případě porušení provozního řádu může být uživatel od počítače vykázán.

  Příloha č. 2 Poskytování služby bezdrátového připojení k internetu (Wi-Fi) ve studovně a půjčovnách MěK Hodonín a pobočce Brandlova 81
  1. MěK Hodonín poskytuje uživatelům Wi-Fi připojení v sídle knihovny na Národní třídě ve všech odděleních prostřednictvím přineseného vlastního přístrojového vybavení a na pobočce Brandlova 81.
  2. Uživatelé mohou využívat bezdrátové připojení pomocí vlastního nebo zapůjčeného notebooku nebo přenosných zařízení s Wi-Fi připojením (např. mobilní telefony, PDA, iPod, atd.).
  3. Je nutné vyhledat a připojit se do Wi-Fi sítě, heslo obdrží uživatel u obsluhy.
  4. Služba může být využívána pouze v prostorách knihovny.
  5. Knihovna neposkytuje žádné zabezpečení vůči rizikům spojených s přímým přístupem k internetu.
  6. Knihovna nezodpovídá za případné škody vzniklé chybným nastavením soukromého zařízení, a proto nemůže aktivně manipulovat s cizí technikou, a to ani na vyžádání uživatele.
  7. Na tuto službu není právní nárok a MěK Hodonín nezodpovídá za její případný výpadek či sníženou kvalitu, ani za škody, jež by mohly uživateli v důsledku těchto okolností vzniknout.
  8. MěK Hodonín není odpovědna za závazky, jež by mohly z činnosti uživatelů používajících službu Wi-Fi vyplynout vůči třetím osobám.

  Příloha č. 3 Pokyny pro využívání zapůjčeného notebooku
  1. Notebook pro připojení k bezdrátové síti WiFi k individuální práci si mohou zapůjčit pouze registrovaní uživatelé po předložení platného uživatelského průkazu v prostorách knihovny.
  2. Zaměstnanci knihovny nezajišťují konfiguraci vlastních zařízení uživatelů.
  3. Návštěvníci mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu nebo měnit nastavení počítače.
  4. Informace a soubory získané při práci s internetem či přinesené na vlastním nosiči si mohou uživatelé vytisknout nebo odnést na discích. Mohou k tomu využívat vlastní nepoškozené CD, DVD a flash disky, pokud to hardware PC umožní.
  5. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog či aktivity neslučující se s dobrými mravy.
  6. Získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě návštěvníka a k jeho studijním účelům. Je zakázáno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat, zejména ne ke komerčním účelům. Případné zneužití dat a informací může být trestné (dle č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů).
  7. Uživatel nesmí šířit nelegální software, popřípadě jej vědomě používat. Rovněž je zakázáno kopírovat a distribuovat i části operačního systému a instalovaných programů knihovny.
  8. Není přípustné, aby se uživatel pokoušel získat přístup k chráněným informacím a datům jiných uživatelů, jako i informacím a datům knihovny.
  9. Provozovatel (MěK Hodonín) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu (zvláště pak obsahují-li viry) ani případné škody, které by mohly vzniknout jejich dalším používáním. Je na odpovědnosti uživatele, aby po skončení práce s počítačem odstranil soubory, které do počítače uložil a odhlásil se z webových serverů. Knihovna neodpovídá za zneužití údajů uložených uživatelem v počítači jinými uživateli.
  10. V případě porušení provozního řádu může být uživatel od počítače vykázán.
  11. Pokud uživatel poškodí notebook, který dále nemůže sloužit ke svému účelu, je povinen zaplatit pořizovací cenu zařízení. V případě, že lze notebook opravit, hradí uživatel opravu v plné výši.

  Příloha č. 4 Pravidla výpůjčky a používání mobilních elektronických zařízení (např. čteček elektronických knih, tabletů, kamerové lupy)
  1. Zařízení jsou k dispozici v prostorách čítárny na Národní třídě 36 k prezenční i absenční výpůjčce za určených podmínek .
  2. Zařízení absenčně si mohou půjčovat pouze registrovaní uživatelé, kteří jsou v evidenci knihovny nejméně 1 rok a mají vypořádané závazky vůči MěK Čtenářům mladším 15 let se zařízení půjčí v přítomnosti a oproti podpisu rodiče/zákonného zástupce. Uživatel před převzetím zkontroluje funkčnost a případné nedostatky a závady ohlásí. Prezenčně si mohou zapůjčit zařízení pouze registrovaní uživatelé po předložení platného uživatelského průkazu. Prezenčně si mohou zapůjčit kamerovou lupu i neregistrovaní uživatelé se zdravotním omezením.
  3. Absenční výpůjční lhůta zařízení je 14 dní. Při pozdním vrácení uživatel zaplatí poplatek z prodlení dle platného Ceníku. Prodlení se započítává od 15. dne výpůjčky.
  4. Zařízení se vracejí v místě, kde byla zrealizována jejich výpůjčka v takovém stavu, v jakém byla zapůjčena. Stav a funkčnost ověří pracovník knihovny.
  5. Uživatel je povinen dbát na to, aby na zařízení nevznikla škoda a aby nedošlo k její ztrátě či odcizení.
  6. Pokud uživatel zařízení poškodí nebo nevrátí příslušenství k přístroji, je povinen zaplatit opravu nebo dokoupení chybějících komponentů dle platného Ceníku.
  7. Pokud uživatel poškodí zařízení tak, že nemůže dále sloužit svému účelu nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí pořizovací cenu včetně ceny příslušenství.
  8. Uživatel není oprávněn půjčovat zařízení jiným osobám.
  9. Kauce u absenční výpůjčky zařízení je stanovena v Ceníku.
  10. Upozornění (upomínka) o nevrácení zařízení se zašle 15. den od výpůjčky

  Příloha č. 5 Pravidla půjčování tematických kufříků, deskových her
  1. Tematické kufříky, deskové hry jsou k dispozici v dětském oddělení na Národní třídě 36 a na pobočce Brandlova 81.
  2. Absenčně se půjčuje kufřík a desková hra na 31 dní dle pravidel půjčování dokumentů v KŘ. Na základě žádosti může být výpůjčka prodloužena dle výpůjčního řádu (maximálně třikrát o jeden měsíc).
  4. Před půjčením je zkontrolován obsah kufříku, deskové hry. Součástí kufříku je seznam všech jeho komponentů (knihy, hrací předměty a ostatní dokumenty).
  5. Uživatel je povinen vrátit tematický kufřík, deskovou hru ve stanoveném termínu, při pozdním vrácení je uživatel povinen zaplatit poplatek dle platného Ceníku.
  6. V případě poškození či ztráty kufříku, deskové hry a jeho komponentů je uživatel povinen uhradit vzniklou škodu dle platného Ceníku.

  Příloha č. 6 Pravidla půjčování zvukových dokumentů
 • Provozní řád
 • 1. Zvukové dokumenty jsou k dispozici k prezenčnímu a absenčnímu užití v prostorách čítárny na Národní třídě 36.
  2. Audiodokumenty si registrovaní ZTP a ZTP-P uživatelé půjčí absenčně, ostatní registrovaní uživatelé až po uplynutí 9 měsíců od jejich vydání.
  3. Výpůjční lhůta dokumentů je 31 dní. V případě potřeby může být na základě písemné či telefonické žádosti výpůjční doba prodloužena. Při nedodržení termínu vrácení zaplatí uživatel poplatek z prodlení dle platného Ceníku.
  4. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, si může čtenář rezervovat. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky. Uživatel má právo rezervaci zrušit. Musí tak učinit do doby jejího připravení a odeslání oznámení o připravené rezervaci. Jakmile je rezervace připravena a oznámení čtenáři již bylo odesláno, nelze poplatek za rezervaci zrušit. Za rezervaci každého titulu platí čtenář poplatek podle platného Ceníku.
 • Povinnosti čtenářů
 • 5. Vypůjčené dokumenty je nutno ukládat v čistém, bezprašném prostředí, při manipulaci s nimi je třeba dbát na šetrné zacházení, aby nedošlo k poškození obalu, MG pásku nebo CD.
  6. Za dokumenty přejímá každý čtenář osobní odpovědnost. Při jejich vracení je povinen upozornit na každou závadu, kterou při manipulaci s nimi objevil nebo sám způsobil, a to vždy s přesným udáním druhu závady. Pokud tak neučiní a knihovnice zjistí závadu dokumentu do 14 dnů od jeho vrácení, bude uživatel kontaktován a povinen napravit škodu, kterou způsobil (koupě téhož dokumentu či finanční náhrada). Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb. Je nepřípustné, aby uživatelé sami prováděli jakékoliv opravy poškozených kazet.
  7. Dojde-li ke zničení nebo ztrátě dokumentu, budou tyto příslušnému čtenáři předepsány k náhradě.
  8. Vzájemná výměna nebo půjčování zvukových dokumentů mezi uživateli bez přímé účasti knihovny je vyloučena. Za nahrávky půjčené ZP dětem do 15 let přejímají odpovědnost rodiče/zákonný zástupce.
  9. Pořizování kopií zapůjčených zvukových dokumentů není přípustné s ohledem na zákonná práva autorů. 10. Uživatel je povinen při první návštěvě seznámit se s pravidly půjčování zvukových dokumentů Městské knihovny v Hodoníně a dodržovat je.
  Zvuková knihovna 1. Zvuková knihovna pro zdravotně postižené čtenáře poskytuje své služby občanům města Hodonín i občanům regionu.
  2. Služby zvukové knihovny jsou poskytovány zdarma. Fond zahrnuje nahrávky různých literárních žánrů ve formátu mp3.
  3. Zvukové knihy jsou určeny výhradně nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům a osobám, kterým jejich zdravotní stav brání číst klasické tištěné knihy.
  4. Uživatelé zvukové knihovny vzhledem ke zdravotnímu postižení mohou písemně zmocnit osobu, která bude jejich absenční výpůjčky realizovat.
  U dětí do 15 let přebírají zodpovědnost rodiče (zákonní zástupci). 5. Fond zvukové knihovny je umístěn v čítárně Městské knihovny Hodonín na Národní třídě 36.
  Půjčování zvukových knih 1. Podmínkou pro půjčování je řádně vyplněná přihláška a předložení osobních dokladů uživatele.
  2. Potvrzení vystavené očním nebo odborným lékařem, popř. Sdružením zdravotně postižených v ČR, u dětí do 15 let, které navštěvují speciální školy pro zrakově postižené, může přihlášku vyplnit i příslušná škola
  3. Výpůjční lhůta je stanovena na 31 dní. Na základě žádosti může být prodloužena dle výpůjčního řádu (maximálně třikrát o jeden měsíc). Jestliže čtenář bez udání důvodu nedodrží výpůjční lhůtu, je upomenut.
  4. Za vypůjčené zvukové knihy nese každý uživatel zodpovědnost. Při manipulaci s nimi je třeba zachovat opatrnost a čistotu a dbát na bezprašné prostředí. Při vracení je uživatel povinen upozornit na každou závadu, kterou při manipulaci s nimi objevil nebo sám způsobil. Uživatelé sami žádnou opravu neprovádějí.
  5. Vzájemná výměna nebo půjčování zvukových knih mezi uživateli bez přímé účasti knihovny je vyloučena.
  6. Dojde-li ke zničení nebo ke ztrátě CD bude uživatel vyzván k nápravě podle platného knihovního řádu.
  7. Pořizování kopií zapůjčených knih je zakázáno s ohledem na znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů
  8. Na základě uzavřené Smlouvy o zápůjčce mezi knihovnou a uživatelem lze uživateli na dobu určitou půjčit zařízení na přenos zvukové knihy (flash disk).

  Příloha č. 7 Box na vracení knih
 • Návratová schránka na knížky, která vám umožní vrátit vypůjčené knihy a časopisy, i když je knihovna momentálně zavřená.

 • Pravidla vracení
  1. Box slouží k vracení knih vypůjčených výhradně z Městské knihovny Hodonín.
  2. Knihy je třeba vkládat hřbetem tak, aby se nepoškodily.
  3. Knihovna se zavazuje odepsat knihy z čtenářského konta v průběhu následujícího pracovního dne. Knihovna vyrozumění o vrácení výpůjčky neposílá.
  4. Uživatel si může zkontrolovat stav čtenářského konta do 48 hodin a to elektronicky, osobně, emailem nebo
  5. Pokud byly čtenáři vygenerovány upomínky z důvodu překročení výpůjční doby, má povinnost je uhradit při příští návštěvě knihovny.
  6. Nevrácené výpůjčky přesahující 100 dní se automaticky neprodlužují.
  7. Poškozené nebo neúplné knihovní jednotky knihovna z čtenářského konta neodepíše.
  8. Prostřednictvím BOXU není možno vracet:
  *dokumenty vypůjčené MVS službou
  *dokumenty z jiných knihoven
  *CD, DVD, MAPY, PERIODIKA
  *poškozené knihy a dokumenty
  *dokumenty vymáhané soudní cestou
  *nadrozměrné knihy
  9. BOX není určen pro knihy, které chce uživatel věnovat
  10. V případě plného BOXU, knihy nevhazujte