Knihovní řád
Městské knihovny Hodonín

V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Hodonín, schválenou na základě usnesení zastupitelstva města Hodonína usnesením č. 1708 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen „knihovní zákon”) ve znění pozdějších předpisů, je vydán tento knihovní řád (dále také „knihovní řád” nebo „KŘ”), který byl schválen dne 18.10.2018 usnesením rady města č. 7058.

I. Základní ustanovení

Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Hodonín

Městská knihovna Hodonín (dále také „knihovna” nebo „MěK”) je základní knihovnou ve smyslu § 3 a § 12 knihovního zákona a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby, vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny.

MěK je organizační složkou Města Hodonín. MěK sídlí na adrese Národní třída 36, 695 14 Hodonín a má zřízenou pobočku, která sídlí na adrese Brandlova 81, 695 04 Hodonín.

MěK spravuje majetek města, je proto povinností každého uživatele chránit a nepoškozovat její knihovní fondy a elektronická zařízení.

Čl. 2 Veřejné knihovnické a informační služby

 1. MěK poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
  1. ) výpůjční služby prezenční
  2. ) výpůjční služby absenční
  3. ) meziknihovní služby:
   • meziknihovní výpůjční a reprografické (kopírovací) služby v rámci ČR (dále jen MVS) a mezinárodní meziknihovní služby (dále jen MMVS)
  4. ) reprografické (kopírovací) služby
  5. ) doplňkové služby:
   • obalování knih, laminace dokumentů, kroužková vazba, dárkový poukaz
  6. ) informační služby:
   • poradenská služba: informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny
   • bibliograficko-informační služba: informace bibliografického a faktografického charakteru a sestavování rešerší
   • lokačně-informační služba: zajišťování informací o dostupnosti fondů
   • přístup do elektronických databází lokálních i na síti
   • přístup na internet
   • elektronické služby: MVS, využívání plnotextových databází
  7. ) propagační služby:
   • pořádání exkurzí a informačních lekcí o knihovně a jejích službách
   • propagace MěK v tisku a sdělovacích prostředcích
   • vytváření a aktualizace platných webových stránek knihovny
   • pořádání besed a akcí pro žáky, studenty a nejširší veřejnost
  8. ) speciální služby: kulturní činnost, výstavní činnost, výprodej vyřazených knih, zřízení výpůjčního místa mimo sídlo knihovny
  9. ) vzdělávací služby:
   • výukové lekce pro žáky MŠ, ZŠ, SŠ, veřejnost
   • Univerzita volného času, Virtuální univerzita 3. věku
   • přednášková činnost

  Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, sankční poplatky, úhrady za reprografické (kopírovací) služby a za specializované služby podle platného Ceníku placených služeb a poplatků (dále jen „Ceník”).

 2. Veškeré finanční částky (registrační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené platným Ceníkem, který je přílohou KŘ.
 3. Vymezení základních pojmů:
 1. )knihovní jednotkou se rozumí každý dokument z fondu knihovny na různých nosičích (kniha, CD, DVD apod.) evidovaný jako samostatná věc. Knihovní jednotkou pro účely výpůjčního procesu může být rovněž čtečka e-knih, společenská hra, didaktická pomůcka apod.
 2. )knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které knihovna zpřístupňuje svým uživatelům
 3. )TOP KNIHY – nové knihovní jednotky (tzv. knižní bestsellery) po dobu 6 měsíců od nabytí do fondu knihovny
 4. )prezenční výpůjčka – je výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze využít v prostorách knihovny
 5. )absenční výpůjčka – je výpůjčka, kdy knihovní jednotku čtenář využívá mimo knihovnu
 6. )zvukové knihy - zvukové knihy jsou určené výhradně a prokazatelně pouze k půjčování zrakově postiženým a zdravotně postiženým, jimž rozsah postižení znemožňuje číst tištěné dokumenty.
 7. )audioknihy – zvukové knihy určené k půjčování zrakově postiženým a zdravotně postiženým, jimž rozsah postižení znemožňuje číst tištěné dokumenty a po 9 měsících od vydání díla možno půjčovat všem čtenářům

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3 Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny (dále také „uživatel”) se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, která se stává smluvním vztahem mezi knihovnou a uživatelem. Uživatele do 15 let registruje rodič/zákonný zástupce a svým podpisem na přihlášce stvrzuje, že odpovídá za dodržování knihovního řádu ze strany dítěte a za správnost údajů uvedených v přihlášce. Rodič/zákonný zástupce je povinen uvést své osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště) na přihlášce a prokázat se občanským průkazem za účelem ověření platných informací v přihlášce. Je možno požádat o vystavení rodinného průkazu (maximálně 2 rodiče + 2 děti do 15-ti let). Průkaz uživatele je platný pro všechna oddělení knihovny a pobočku. Je nepřenosný vůči jiné osobě (např. rodinný příslušník, přítel, apod.) Netýká se případu, kdy rodič/zákonný zástupce vyřizuje pohledávky dítěte a v případě zmocněnce, který je zmocněn k vyřízení výpůjčky. Průkaz se vystavuje na dobu 365 dní za poplatek uvedený v platném Ceníku. Za průkaz uživatele i jeho případné zneužití odpovídá uživatel. Proto je uživatel povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště, a dalších údajů uvedených v přihlášce a ztrátu nebo zneužití průkazu. Bez platného průkazu uživatele nelze výpůjčku uskutečnit, s výjimkou jednorázové tzv. prezenční výpůjčky pro neregistrované uživatele, která je zpoplatněna (viz platný Ceník).
 2. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ č. 9. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.
 3. Účelem, pro který knihovna shromažďuje a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, plnění smluvního vztahu s registrovaným uživatelem, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, a to zejména:
 4. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje - základní identifikační údaje uživatele:
 5. Knihovna dále o uživateli vede tzv. služební údaje, a to po dobu platné registrace a vyřízení všech pohledávek vůči knihovně. Jedná se zejména o:
 6. Likvidace (anonymizace) údajů o uživateli po ukončení registrace se provádí odstraněním údajů v počítačových databázích knihovny, a to ve lhůtě 12 měsíců po ukončení platné registrace. Likvidace (anonymizace) se neprovádí v případě nevypořádaných závazků uživatele vůči knihovně.
  Skartace se provádí dle vnitřního předpisu č. 8/2018 – Spisový řád.
 7. Uživatel svým podpisem na přihlášce:

Čl. 4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni:
  1. ) řídit se KŘ a pokyny pracovníků knihovny.
  2. ) podrobit se kontrolním opatřením, která jsou nezbytná pro udržení pořádku a ochrany majetku. V případě, že vznikne u uživatele při odchodu z prostor knihovny podezření, že vynáší nezaevidovanou knihovní jednotku nebo bude-li při takovéto činnosti přímo zastižen, bude takové jednání považováno za odcizení a vůči čtenáři pak bude třeba postupovat podle platných předpisů.
  3. ) zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek. Nedodržení může být řešeno jako přestupek dle obecně závazných právních předpisů.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje výše uvedené povinnosti, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně výpůjční službě nebo řediteli knihovny.
 4. Žádosti, případně stížnosti lze podávat na město Hodonín prostřednictvím e-podatelny přístupné na webové stránce www.hodonin.eu nebo osobně.

III. Výpůjční řád

Čl. 5 Způsoby vypůjčování

 1. Registrovaným uživatelům se vypůjčují dokumenty z knihovního fondu po předložení platného průkazu uživatele a po vyhledání a objednání požadovaného dokumentu uživatelem, případně po rezervaci uživatelem on-line.
 2. Uživatelům bez registrace se vypůjčují dokumenty pouze prezenčně po zaplacení jednorázového poplatku (viz platný Ceník).
 3. Knihovnám nebo uživatelům se vypůjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb a mezinárodních meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 6 Rozhodnutí o vypůjčování

 1. Výpůjčky dokumentů se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon”), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Mimo budovu se zásadně nevypůjčují dokumenty (presenční výpůjčka):
  1. ) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
  2. ) jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny (fond studovny)
  3. ) jestliže by běžné vypůjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy
  4. ) jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně jako podmínku.
  5. )poslední dvě čísla periodik v oddělení čítárny
 3. Uživatelé mohou ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid v knihovně.

Čl. 7 Postupy při půjčování

 1. Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit čtenáři žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
 2. Uživatel si dokumenty vyhledává sám ve volných výběrech knihovny nebo může požádat o pomoc knihovníka. Uživatel si může dokumenty vyhledat prostřednictvím platných webových stránek knihovny a v online katalogu knihovny.
 3. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen si dokument prohlédnout a ohlásit všechny závady. Závady zjištěné knihovníkem při vrácení dokumentu je čtenář povinen odstranit či uhradit dle platného Ceníku.
 4. Dokument, který je vypůjčen jinému uživateli, si může další uživatel rezervovat. Jakmile je dokument dostupný, uvědomí knihovna žadatele písemně či e-mailem, který si jej může vyzvednout do 10 dnů od odeslání upozornění o připravené rezervaci. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání rezervace. Uživatel má právo rezervaci zrušit. Musí tak učinit do doby jejího připravení a odeslání oznámení o připravené rezervaci. Jakmile je rezervace připravena a oznámení uživateli již bylo odesláno, nelze už poplatek za rezervaci zrušit. Za rezervaci každého titulu platí uživatel poplatek podle platného Ceníku.
 5. Rezervovaný dokument k vypůjčení se připravuje v tom oddělení, které si uživatel zvolil při zadání požadavku na rezervaci u knihovníka či online. Pokud uživatel oddělení sám nezadá, je rezervovaný dokument připraven v tom oddělení, kde se dokument vrátí první v pořadí a rezervace je považována za připravenou.

Čl. 8 Výpůjční lhůta

 1. Základní výpůjční lhůta pro absenční výpůjčky knihovního fondu je 31 dní ve všech odděleních.
 2. TOP KNIHY se půjčují na 14 dní bez možnosti prodloužení po dobu 6 měsíců od zpracování dokumentu do fondu knihovny. Pokud čtenář nevrátí TOP KNIHU po 14 dnech, dojde k blokaci čtenářského konta. Uživatel s platnou e-mailovou adresou obdrží 3 dny před vypršením výpůjční lhůty upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty.
 3. REZERVOVANÉ KNIHY nelze prodloužit a půjčují se na 31 dní. Pokud čtenář rezervovanou knihu nevrátí po této lhůtě, je postupováno dle bodu 5. Uživatel s platnou e-mailovou adresou obdrží upozornění, že kniha je rezervovaná a nelze ji po skončení základní výpůjční lhůty dle bodu 1 dále prodloužit.
 4. Podmínky vypůjčování zvukových knih, audioknih a zařízení v budově knihovny viz přílohy KŘ (č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 6).
 5. Výpůjční lhůta může být prodloužena:
  U řádných výpůjček mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje dvakrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 100 dní. Po této lhůtě již není možno prolongaci uskutečnit a uživatel je povinen výpůjčky neprodleně vrátit. V opačném případě bude blokováno konto uživatele pro využívání všech služeb a oddělení knihovny a hrozí mu sankce (viz platný Ceník).

Čl. 9 Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Vracení výpůjčky se realizuje pouze v tom oddělení, ve kterém byla uskutečněna výpůjčka.
 2. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zasahovat do textu dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 3. K vracení knih je možno využívat BOX na vracení knih. Pravidla viz příloha č. 8.
 4. Ve výjimečných případech lze vrátit dokument poštou po dohodě s vedoucím pracovníkem oddělení služeb čtenářům. Uživatel je povinen dokument řádně zabalit a poslat doporučeně na vlastní náklady. Uživatel nese odpovědnost za zásilku až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady.

Čl. 10 Obecná ustanovení o vypůjčování

Pro vypůjčování knihovních fondů platí zejména příslušná ustanovení z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Při nevrácení vypůjčeného elektronického zařízení mimo sídlo knihovny tentýž den se vratná záloha stává nevratnou.

Čl. 11 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo sídlo knihovny

 1. Uživatel nesmí půjčovat vypůjčený dokument jiným osobám a odpovídá za něj po celou dobu záznamu ve výpůjčním systému knihovny. Stav výpůjček si může uživatel ověřit osobní návštěvou v knihovně, telefonicky, e-mailem či online přístupem do čtenářského konta v online katalogu knihovny.
 2. Jestliže uživatel nevrátí dokument vypůjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli sankční poplatky z prodlení dle platného Ceníku (sankční poplatky - upomínky). Uživatel je povinen vyrovnat všechny i předešlé poplatky za nedodržení řádné výpůjční lhůty. U knih zapůjčených z jiné knihovny (formou MVS) je navíc uživateli účtován poplatek z prodlení stanovený knihovnou, ze které byl dokument zapůjčen.
  Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo sídlo nevrátí, je MěK oprávněna vymáhat vrácení dokumentu právní cestou. Pokud není dokument do půl roku vrácen, považuje se za ztracený. V takovém případě je možno zahájit proces vymáhání, který bude směřovat k navrácení dokumentu zpět do knihovny či k vymáhání náhrady škody.
 3. Do doby vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 12 Práva a povinnosti uživatelů v čítárně

 1. Uživatel má právo užívat v čítárně volně přístupné knihovní fondy, včetně regionální literatury a vystavený fond novin a časopisů.
 2. Uživatel má právo vypůjčit si do čítárny, studovny:
  1. ) dokumenty z knihovních fondů knihovny
  2. ) dokumenty vypůjčené z fondů českých a zahraničních knihoven (MVS, MMVS)
  3. ) uživatel může studovat v čítárně dokumenty, které si vypůjčil z jiných knihoven nebo vlastní tištěné a rozmnožené materiály nebo jejich reprodukce

Čl. 13 Meziknihovní služby

Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu tzv. meziknihovní službou (MVS či MMVS) z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR. Při výpůjčce prostřednictvím MVS a MMVS je uživatel povinen respektovat podmínky knihovny, která žádané dílo půjčuje.

MVS pro základní evidované knihovny, z fondu MěK Hodonín, je zpoplatněna dle platného Ceníku (manipulační poplatek spojený s MVS).

Manipulační poplatek spojený se službou MVS a MMVS (poštovné a balné) a poplatky za pozdní vrácení jsou uvedeny v platném Ceníku.

Čl. 14 Reprografické (kopírovací) služby

 1. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny nebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 2. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.
 3. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách, poplatky se řídí ceníkem knihovny, která službu poskytla. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.
 4. Knihovna poskytuje kopírování materiálů uživatele a tisk z internetových zdrojů v souladu s autorským zákonem. Tyto služby jsou zpoplatněny (viz platný Ceník).

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 15 Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození knihovního fondu či vypůjčeného vybavení (e-čtečky, elektronická zařízení, kamerové lupy) a ve lhůtě stanovené vedoucím pracovníkem knihovny nahradit škodu, kterou ztrátou nebo poškozením knihovního fondu či vypůjčeného vybavení způsobil.
 2. Pracovník MěK bude požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu nebo finanční náhradou (viz platný Ceník).
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou či poškozením vzniknou.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 16 Poplatky za porušení Knihovnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení:
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček:
  1. ) nezávisle na vymáhání poplatku z prodlení, vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů vypůjčených mimo sídlo knihovny. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis), následuje vymáhání právní cestou.
  2. ) v případě, že je knihovna nucena zahájit vymáhání právní cestou, je uživatel povinen uhradit náklady právního zastoupení popř. další náklady s tím související.
 3. Ztráta průkazu uživatele:
  Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek podle platného Ceníku.
 4. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:
  1. ) uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání popřípadě jiného vydání téhož titulu a ve vazbě přiměřeně stejné kvality
  2. ) jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, požaduje knihovna finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:
   • pořizovací cena dokumentu
   • poplatek za úkony spojené s likvidací ztraceného nebo úplně zničeného dokumentu
  3. v případě dílčího poškození žádat náhradu škody dokumentu dle platného Ceníku
 5. Při náhradě ztráty nebo poškození dokumentu se vybírají poplatky za úkony spojené s likvidací za každý dokument.
 6. Za škody způsobené na ostatním majetku v knihovně odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

Čl. 17 Výjimky z Knihovního řádu

Výjimky povoluje ředitel knihovny nebo jím pověřený pracovník.

Účinnost Knihovního řádu
Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.4.2022
Dnem účinnosti tohoto knihovního řádu se ruší Knihovní řád platný od 1.10.2018

VI. Dodatek

Poskytování služby NDK - DNNT(Národní digitální knihovna – Díla nedostupná na trhu)

 1. Městská knihovna Hodonín poskytuje svým uživatelům služby Zobrazení na dálku (vzdálený přístup do Národní digitální knihovny – dále jen NDK) a to na základě smlouvy uzavřené mezi Městem Hodonín a Národní knihovnou České republiky (dále jen NK).
 2. Seznam děl nedostupných na trhu spravuje NK a aktuální znění zveřejňuje prostřednictvím svých webových stránek.
 3. Služba DNNT je registrovaným čtenářům poskytována prostřednictvím elektronické identity „eduID“ a může ji využít pouze v knihovně registrovaný čtenář formou vzdáleného přístupu, přihlašovací údaje jsou stejné jako do účtu čtenáře v knihovně.
 4. Zpřístupnění dokumentů DNNT se řídí podmínkami licenčních smluv NK s kolektivními správci DILIA a OOA-S, které jsou vyjádřeny ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služby DNNT, ty se zobrazí vždy při přístupu k dokumentu v režimu DNNT v prostředí digitální knihovny s vyžádáním přijetí stanovených podmínek.
 5. Uživatel smí zobrazené dokumenty pouze číst, využívat jejich obsah pro svou vlastní osobní potřebu (včetně citování), je ale zakázáno zhotovit jejich rozmnoženinu.
Účinnost dodatku
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 12.1.2021

VII. Přílohy Knihovního řádu

Přílohy:
 1. Pravidla využívání výpočetní techniky, internetových stanic
 2. Poskytování služby bezdrátového připojení k internetu (Wi-Fi) ve studovně a půjčovnách MěK Hodonín
 3. Pokyny pro využívání vypůjčeného notebooku
 4. Pravidla používání a výpůjčky mobilních elektronických zařízení (např. e-čtečky, tabletu)
 5. Pravidla vypůjčování tematických kufříků
 6. Pravidla vypůjčování zvukových dokumentů
 7. Ceník placených služeb a poplatků
 8. Pravidla pro BOX na vracení knih
 9. Poučení o ochraně osobních údajů
Vydala dne 1. 4. 2022
Mgr. Petra Špačková
ředitelka Městské knihovny HodonínPříloha č. 1

Pravidla využívání výpočetní techniky a internetových stanic

Provozní řád
 1. Online katalogy a internetové stanice může využívat každý návštěvník knihovny, musí ovládat základy práce s počítačem a internetem. Přístup k internetu je zdarma.
 2. Uživatel bez platného uživatelského průkazu má nárok na 25 minut denně, návštěvník s platným uživatelským průkazem nad 15 let po předložení průkazu na 60 minut denně, přičemž u jedné stanice mohou pracovat nejvýše 2 lidé současně; v dětském oddělení není povolena hra počítačových her pro více než jednu osobu u jedné stanice. Dítě do 15 let může být připojeno k internetu 25 minut denně (na Národní třídě jen v dětském oddělení). Časový limit se započítává vcelku. Knihovna neumožňuje vícečetný přístup v rámci jednoho dne.
  Uživatelé internetových stanic jsou povinni se v knihovně chovat slušně a tiše, v opačném případě mohou být z knihovny vykázáni a bude jim pozastaven přístup na internet.
 3. Časové limity pro využití internetu lze upravovat podle potřeby a podle možností knihovny. Návštěvníci musí dbát pokynů pracovníků MěK Hodonín.
 4. Návštěvníci mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu nebo měnit nastavení počítače. V takovém případě bude uživateli pozastaven přístup na internet.
 5. Informace a soubory získané při práci s internetem či přinesené na vlastním nosiči si mohou uživatelé vytisknout nebo odnést na discích. Mohou k tomu využívat vlastní nepoškozené flash disky, pokud to hardware PC umožní.
 6. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog či aktivity neslučující se s dobrými mravy (jako jsou hazardní a sázkové hry).
 7. Získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě návštěvníka a k jeho studijním účelům. Je zakázáno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat, zejména ne ke komerčním účelům. Případné zneužití dat a informací může být trestné (dle autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění).
 8. Uživatel nesmí šířit nelegální software, popřípadě jej vědomě používat. Rovněž je zakázáno kopírovat a distribuovat i části operačního systému a instalovaných programů knihovny.
 9. Není přípustné, aby se uživatel pokoušel získat přístup k chráněným informacím a k datům jiných uživatelů, jako i informacím a datům knihovny.
 10. Provozovatel (MěK Hodonín) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu (zvláště pak obsahují-li viry) ani případné škody, které by mohly vzniknout jejich dalším používáním. Je na odpovědnosti uživatele, aby po skončení práce s počítačem odstranil soubory, které do počítače uložil a odhlásil se z webových serverů. Knihovna neodpovídá za zneužití údajů uložených uživatelem v počítači jinými uživateli.
 11. V případě porušení provozního řádu může být uživatel od počítače vykázán.

Příloha č. 2

Poskytování služby bezdrátového připojení k internetu (Wi-Fi) ve studovně a půjčovnách MěK Hodonín a pobočce Brandlova 81

 1. MěK Hodonín poskytuje uživatelům Wi-Fi připojení v sídle knihovny na Národní třídě ve všech odděleních prostřednictvím přineseného vlastního přístrojového vybavení a na pobočce Brandlova 81.
 2. Uživatelé mohou využívat bezdrátové připojení pomocí vlastního nebo zapůjčeného notebooku nebo přenosných zařízení s Wi-Fi připojením (např. mobilní telefony, iPod, atd.).
 3. Je nutné vyhledat a připojit se do Wi-Fi sítě, heslo obdrží uživatel u obsluhy.
 4. Služba může být využívána pouze v prostorách knihovny.
 5. Knihovna neposkytuje žádné zabezpečení vůči rizikům spojených s přímým přístupem k internetu.
 6. Knihovna nezodpovídá za případné škody vzniklé chybným nastavením soukromého zařízení, a proto nemůže aktivně manipulovat s cizí technikou, a to ani na vyžádání uživatele.
 7. Na tuto službu není právní nárok a MěK Hodonín nezodpovídá za její případný výpadek či sníženou kvalitu, ani za škody, jež by mohly uživateli v důsledku těchto okolností vzniknout.
 8. MěK Hodonín není odpovědna za závazky, jež by mohly z činnosti uživatelů používajících službu Wi-Fi vyplynout vůči třetím osobám.

Příloha č. 3

Pokyny pro využívání vypůjčeného notebooku

 1. Notebook pro připojení k bezdrátové síti WiFi k individuální práci si mohou vypůjčit pouze registrovaní uživatelé po předložení platného uživatelského průkazu v prostorách knihovny.
 2. Zaměstnanci knihovny nezajišťují konfiguraci vlastních zařízení uživatelů.
 3. Návštěvníci mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu nebo měnit nastavení notebooku.
 4. Informace a soubory získané při práci s internetem či přinesené na vlastním nosiči si mohou uživatelé vytisknout nebo odnést na discích. Mohou k tomu využívat vlastní nepoškozené CD, DVD a flash disky, pokud to hardware PC umožní.
 5. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog či aktivity neslučující se s dobrými mravy.
 6. Získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě návštěvníka a k jeho studijním účelům. Je zakázáno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat, zejména ne ke komerčním účelům. Případné zneužití dat a informací může být trestné (dle č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů).
 7. Uživatel nesmí šířit nelegální software, popřípadě jej vědomě používat. Rovněž je zakázáno kopírovat a distribuovat i části operačního systému a instalovaných programů knihovny.
 8. Není přípustné, aby se uživatel pokoušel získat přístup k chráněným informacím a datům jiných uživatelů, jako i informacím a datům knihovny.
 9. Provozovatel (MěK Hodonín) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu (zvláště pak obsahují-li viry) ani případné škody, které by mohly vzniknout jejich dalším používáním. Je na odpovědnosti uživatele, aby po skončení práce s notebookem odstranil soubory, které do notebooku uložil a odhlásil se z webových serverů. Knihovna neodpovídá za zneužití údajů uložených uživatelem v notebooku jinými uživateli.
 10. V případě porušení provozního řádu může být uživatel od notebooku vykázán.
 11. Pokud uživatel poškodí notebook, který dále nemůže sloužit ke svému účelu, je povinen zaplatit pořizovací cenu zařízení. V případě, že lze notebook opravit, hradí uživatel opravu v plné výši.

Příloha č. 4

Pravidla výpůjčky a používání mobilních elektronických zařízení (např. čteček elektronických knih, tabletů, kamerové lupy)

 1. Zařízení jsou k dispozici v prostorách čítárny na Národní třídě 36 k prezenční i absenční výpůjčce za určených podmínek.
 2. Zařízení absenčně si mohou vypůjčovat pouze registrovaní uživatelé, kteří jsou v evidenci knihovny nejméně 1 rok a mají vypořádané závazky vůči MěK. Čtenářům mladším 15 let se zařízení půjčí v přítomnosti a oproti podpisu rodiče/zákonného zástupce. Uživatel před převzetím zkontroluje funkčnost a případné nedostatky a závady ohlásí. Prezenčně si mohou vypůjčit zařízení pouze registrovaní uživatelé po předložení platného uživatelského průkazu. Prezenčně si mohou vypůjčit kamerovou lupu i neregistrovaní uživatelé se zdravotním omezením.
 3. Absenční výpůjční lhůta zařízení je 31 dní. Při pozdním vrácení uživatel zaplatí poplatek z prodlení dle platného Ceníku.
 4. Uživatel je povinen dbát na to, aby na zařízení nevznikla škoda a aby nedošlo k její ztrátě či odcizení.
 5. Pokud uživatel zařízení poškodí nebo nevrátí příslušenství k přístroji, je povinen zaplatit opravu nebo dokoupení chybějících komponentů dle platného Ceníku.
 6. Pokud uživatel poškodí zařízení tak, že nemůže dále sloužit svému účelu nebo ho vůbec nevrátí, zaplatí pořizovací cenu včetně ceny příslušenství.
 7. Uživatel není oprávněn půjčovat zařízení jiným osobám.
 8. Upozornění (upomínka) o nevrácení zařízení se zašle 15. den od výpůjčky

Příloha č. 5

Pravidla vypůjčování tematických kufříků, deskových her

 1. Tematické kufříky, deskové hry jsou k dispozici v dětském oddělení na Národní třídě 36 a na pobočce Brandlova 81.
 2. Absenčně se vypůjčuje kufřík a desková hra na 31 dní dle pravidel půjčování dokumentů v KŘ. Na základě žádosti může být výpůjčka prodloužena dle výpůjčního řádu (maximálně dvakrát o jeden měsíc).
 3. Před půjčením je zkontrolován obsah kufříku, deskové hry. Součástí kufříku je seznam všech jeho komponentů (knihy, hrací předměty a ostatní dokumenty).
 4. Uživatel je povinen vrátit tematický kufřík, deskovou hru ve stanoveném termínu, při pozdním vrácení je uživatel povinen zaplatit poplatek dle platného Ceníku.
 5. V případě poškození či ztráty kufříku, deskové hry a jeho komponentů je uživatel povinen uhradit vzniklou škodu dle platného Ceníku.

Příloha č. 6

Pravidla vypůjčování zvukových dokumentů

 1. ) Provozní řád
  1. Zvukové dokumenty (audioknihy) jsou k dispozici k prezenčnímu a absenčnímu užití v prostorách čítárny na Národní třídě 36.
  2. Audiodokumenty si registrovaní ZTP a ZTP-P uživatelé vypůjčí absenčně, ostatní registrovaní uživatelé až po uplynutí 9 měsíců od jejich vydání.
  3. Výpůjční lhůta dokumentů je 31 dní. V případě potřeby může být na základě písemné či telefonické žádosti výpůjční doba prodloužena. Při nedodržení termínu vrácení zaplatí uživatel poplatek z prodlení dle platného Ceníku.
  4. Dokument, který je vypůjčen jinému uživateli, si může čtenář rezervovat. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky. Uživatel má právo rezervaci zrušit. Musí tak učinit do doby jejího připravení a odeslání oznámení o připravené rezervaci. Jakmile je rezervace připravena a oznámení čtenáři již bylo odesláno, nelze poplatek za rezervaci zrušit. Za rezervaci každého titulu platí čtenář poplatek podle platného Ceníku.
 2. ) Povinnosti čtenářů
  1. Vypůjčené dokumenty je nutno ukládat v čistém, bezprašném prostředí, při manipulaci s nimi je třeba dbát na šetrné zacházení, aby nedošlo k poškození obalu, MG pásku nebo CD.
  2. Za dokumenty přejímá každý čtenář osobní odpovědnost. Při jejich vracení je povinen upozornit na každou závadu, kterou při manipulaci s nimi objevil nebo sám způsobil, a to vždy s přesným udáním druhu závady. Pokud tak neučiní a knihovnice zjistí závadu dokumentu do 14 dnů od jeho vrácení, bude uživatel kontaktován a povinen napravit škodu, kterou způsobil (koupě téhož dokumentu či finanční náhrada). Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb. Je nepřípustné, aby uživatelé sami prováděli jakékoliv opravy poškozených kazet.
  3. Dojde-li ke zničení nebo ztrátě dokumentu, budou tyto příslušnému čtenáři předepsány k náhradě.
  4. Vzájemná výměna nebo vypůjčování zvukových dokumentů mezi uživateli bez přímé účasti knihovny je vyloučena. Za nahrávky půjčené ZP dětem do 15 let přejímají odpovědnost rodiče/zákonný zástupce.
  5. Pořizování kopií vypůjčených zvukových dokumentů není přípustné s ohledem na zákonná práva autorů.
  6. Uživatel je povinen při první návštěvě seznámit se s pravidly půjčování zvukových dokumentů Městské knihovny v Hodoníně a dodržovat je.
Zvuková knihovna
 1. Zvuková knihovna je určena výhradně nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům a osobám, kterým jejich zdravotní stav brání číst klasické tištěné knihy.
  Služby jsou poskytovány na základě registrace uživatele, která je po předložení odborného lékařského potvrzení, popř. Sdružením zdravotně postižených v ČR, u dětí do 15 let, které navštěvují speciální školy pro zrakově postižené, může přihlášku vyplnit i příslušná škola, zdarma.
 2. Služby zvukové knihovny jsou poskytovány zdarma. Fond zahrnuje nahrávky různých literárních žánrů ve formátu mp3.
 3. Uživatelé zvukové knihovny vzhledem ke zdravotnímu postižení mohou písemně zmocnit osobu, která bude jejich absenční výpůjčky realizovat.
  U dětí do 15 let přebírají zodpovědnost rodiče (zákonní zástupci).
 4. Fond zvukové knihovny je umístěn v čítárně Městské knihovny Hodonín na Národní třídě 36.
Půjčování zvukových knih
 1. Výpůjční lhůta je stanovena na 31 dní. Na základě žádosti může být prodloužena dle výpůjčního řádu (maximálně dvakrát o jeden měsíc). Jestliže čtenář bez udání důvodu nedodrží výpůjční lhůtu, je upomenut.
 2. Za vypůjčené zvukové knihy nese každý uživatel zodpovědnost. Při manipulaci s nimi je třeba zachovat opatrnost a čistotu a dbát na bezprašné prostředí.
  Při vracení je uživatel povinen upozornit na každou závadu, kterou při manipulaci s nimi objevil nebo sám způsobil. Uživatelé sami žádnou opravu neprovádějí.
 3. Vzájemná výměna nebo vypůjčování zvukových knih mezi uživateli bez přímé účasti knihovny je vyloučena.
 4. Dojde-li ke zničení nebo ke ztrátě CD, bude uživatel vyzván k nápravě podle platného knihovního řádu.
 5. Pořizování kopií vypůjčených knih je zakázáno s ohledem na znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 6. Na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce mezi knihovnou a uživatelem lze uživateli na dobu určitou půjčit zařízení na přenos zvukové knihy (flash disk).

Příloha č. 8

Box na vracení knih

Návratová schránka na knížky, která vám umožní vrátit vypůjčené knihy, i když je knihovna momentálně zavřená.

  Pravidla vracení
 1. Box slouží k vracení knih vypůjčených výhradně z Městské knihovny Hodonín.
 2. Knihy je třeba vkládat hřbetem tak, aby se nepoškodily.
 3. Knihovna se zavazuje odepsat knihy z čtenářského konta v průběhu následujícího pracovního dne. Knihovna vyrozumění o vrácení výpůjčky neposílá.
 4. Uživatel si může zkontrolovat stav čtenářského konta do 48 hodin a to elektronicky, osobně, emailem nebo telefonicky.
 5. Pokud byly čtenáři vygenerovány upomínky z důvodu překročení výpůjční doby, má povinnost je uhradit při příští návštěvě knihovny.
 6. Nevrácené výpůjčky přesahující 100 dní se automaticky neprodlužují.
 7. Poškozené nebo neúplné knihovní jednotky knihovna z čtenářského konta neodepíše.
 8. Prostřednictvím BOXU není možno vracet:
  1. ) dokumenty vypůjčené MVS službou
  2. ) dokumenty z jiných knihoven
  3. ) CD, DVD, mapy, časopisy
  4. ) poškozené knihy a dokumenty
  5. ) dokumenty vymáhané soudní cestou
  6. ) nadrozměrné knihy
 9. BOX není určen pro knihy, které chce uživatel věnovat.
 10. V případě plného BOXU knihy nevhazujte.

Příloha č. 9

Poučení o ochraně osobních údajů

PRAVIDLA 3D TISK PRO VEŘEJNOST

Městská knihovna nabízí službu 3D tisku. Služba je součástí nabídky počítačové učebny, která se nachází v 1. patře knihovny.Pravidla 3D tisku: Příloha č. 10

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Město Hodonín (dále jen „město“).

Město zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:
Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, kontaktní adresa, pokud se uživatel zdržuje mimo své trvalé bydliště
Nepovinné kontaktní údaje: e-mail, telefon, údaj o ZTP, ZTP-P, studiu
Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínek.
Účetní údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Dále město uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí Městské knihovně Hodonín případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Město zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů
Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Žádosti, případně stížnosti lze podávat na Město Hodonín prostřednictvím e-podatelny přístupné na webových stránkách www.hodonin.eu nebo osobně.
Na základě takto podané žádosti uživatelem prostřednictvím e-podatelny knihovna registrovanému uživateli udělá kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.
Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů budou vyřízeny bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje registrovaných uživatelů budou uchovány po dobu registrace a 12 měsíců poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb, vyjma případů, kdy se na město jako správce osobních údajů vztahuje povinnost archivovat dokumenty dle obecně závazných právních předpisů. V takovém případě bude provedena likvidace osobních údaje po uplynutí archivační doby. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového řádu města Hodonína – č. 8/2018.

Zabezpečení osobních údajů
Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.
Osobní údaje jsou uchovávány v počítačové databázi automatizovaného knihovního systému Clavius. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace
Město zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.