Nabídka lekcí ZŠ

Datum konání

01. 09. 2015

Popis

INFORMAČNÍ VÝCHOVA

Všechny tyto lekce jsou přizpůsobovány věku žáků.
Probíhají v dětském oddělení MěK a na pobočce Brandlova.

kontaktní e-mail na dětské oddělení: detske@knihovnahod.cz
A) Předškoláci v knihovně
Pohádková knihovna
Za zvířátky do knihovny
Rodina
Počasí
Svátky
-tématicky zaměřené lekce také dle výběru MŠ
-co můžeme dělat v knihovně
-jak se pracuje s knížkou
-povídání o tom, kdo mi čte doma
-společné čtení vybraných úryvků nahlas a vyprávění o příběhu
-prohlídka knih dle vlastního výběru dětí

B) Poprvé v knihovně
Pro žáky všech ročníků ZŠ, kteří u nás ještě nebyli.
-exkurze po prostorách a odděleních knihovny, návštěva výstavy ve výstavním sálu
-seznámení s nabídkou služeb jednotlivých oddělení
-možnosti trávení volného času v dětském oddělení, soutěže atd.
-volná prohlídka knih a časopisů v dětském oddělení, práce s CD-romy, internetem
a katalogem - základy vyhledávání + praktické ukázky

C) Pravidla a řád knihovny
-jak zacházíme s knihami, systematika třídění knih
-pravidla výpůjček, jak funguje čtenářské konto a možnosti přístupu on-line
-seznámení s funkcemi prolongace, rezervace, on-line katalog - využití a možnosti katalogu + praktická ukázka
-samostatné vyhledávání a četba

D) Jak vzniká kniha (cesta knihy)
-z čeho se kniha skládá a kdo se podílí na výrobě knihy
-informační aparát knihy
-které knížky se mi líbí a podle čeho si vybírám
-vyrábíme společně svou první knihu

E) Ilustrátoři a ilustrace
-ilustrátor jako povolání, seznámení s pojmy
-vybíráme si zajímavě ilustrované knihy
-popisujeme styl a rukopis vybraných ilustrátorů, zejména českých
-zkoušíme si ilustrovat krátký úryvek
-soutěž na rozpoznávání stylů ilustrátorů

F) Práce s naučnou literaturou
Pracuje se ve skupinách s určitým tématem, které si může zvolit i pedagog, aby navazovalo na právě probíhající výuku ve škole
-co je naučná literatura, kde ji najdu
-třídění a vyhledávání naučné literatury, jak si správně stanovit klíčová slova
-co jsou obsahy a rejstříky a jak se s nimi pracuje
-jak získat podstatné informace, porovnávání a ověřování informací
-prezentace práce ve dvojicích nebo skupinách

G) Katalogy a jiné zdroje
Podmínkou je absolvování základních informačních lekcí.
-typy katalogů a fond knihovny, katalog regionálních osobností v čítárně
-www stránky knihovny a přístup do katalogu, možnosti MVS
- SKAT a vyhledávání, internetové vyhledávače Google, Seznam, Yahoo atd.


Nabídka lekcí dětského oddělení Městské knihovny Národní třída 36 :
Začátek programů je v 9.00 h a konec do 12.00 h
Lekce trvají minimálně 45 minut nebo dle domluvy.
Datum a čas je potřeba domluvit individuálně telefonicky, osobně nebo mailem.
Lekci lze připravit i na základě individuálního zadání /domluva nutná s dostatečným předstihem/.
Kontakt: Svatava Hýbnerová
detske@knihovnahod.cz
tel.: 518 321 213

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Každý je nějaký
-multikulturní výchova
-cíl: respektování odlišností při prožitku na vlastní kůži
-dílna vedená hravější formou uzpůsobená věku dětí
- pro žáky 3. - 5. třídy

Seznamte se, jsem MADE IN CHINA
-multikulturní výchova
-cíl: pochopení rozmanitostí, poznání vlastní kultury srovnáním s jinou (Čína)
-besídka, výtvarná dílnička a samostatná práce
-pro žáky 5. - 9. tříd
-lekci je možno zaměřit na další země a národy dle výběru pedagogů

Slavní ilustrátoři
-seznámení s pojmy, ukázka stylů vybraných ilustrátorů
-prohlídka a četba knih
-3. - 5. třída

Nenech se zmást hlavolamy a optickými klamy
-ukázka knih, vysvětlení principů klamů
-skupinová práce žáků s obrazy
-4. - 6. třída

Přírodní zajímavosti z okolí Hodonína
-seznámení se vzácnými rostlinami a živočichy, které můžou děti potkat v našem okrese
-práce s naučnou literaturou a s různými zdroji informací na dané téma, porovnání a ověřování získaných informací
-4. - 6. třída

Bá-ječní lidé
- poznáváme lidské vlastnosti i sami sebe prostřednictvím četby Ezopových bajek
-program propojuje metodu aktivního čtení, práci s abstraktními pojmy a samostatné uvažování žáků
-5. - 7. třída

Co vymyslel pan Nobel?
-literatura o vynálezech a vynálezcích
-co je Nobelova cena
-5. – 9. třída

Zajímavosti z historie města Hodonín
-seznámení s regionální literaturou (pověsti apod.)
-četba textu
-vybrané kapitoly z historie města
-5. – 9. třída

Osudy českoněmeckých rodin z regionu za 2. sv. války a po ní
- ukázka knih z tvorby místního autora Mgr. Petra
Grubera
- ukázka autentických dobových předmětů (př.
plakáty, přilby)
- povídání o dané tématice
- besedu vede autor osobně
- 5. - 9. třída

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

Písmenkové čtení
-seznámení s knihovnou
-pohádky o písmenkách
-předčítání z knih
-hra s písmeny a slovy
-1. třída

Dinosauří čtení
-zkoušíme číst spolu obrázkové čtení
-zábavné úkoly k tématu
-2. třída

Nebojme se pavouků
-čteme spolu z knihy Kouzelný svět domova
-pavouk František vypráví o svém domově; jaký je náš domov?
-naučná literatura o pavoucích
-3.- 4.třída


Nabídka lekcí Městské knihovny Hodonín-pobočka Brandlova 81:

Nabídka celoročních i tématických lekcí pro žáky MŠ a ZŠ.
Každá lekce se dá přizpůsobit věku dětí.
Besedy mohou probíhat kterýkoliv den v týdnu v dopoledních hodinách tak, aby skončily do 11,00 hod.

Kontakt: Alena Přikrylová
pobocka@knihovnahod.cz
tel.: 518 321 212


MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Každý je odněkud
-povídání o národech a národnostech, zvycích v jednotlivých zemích, odlišnostech národnostních, kulturních, etnických, ale i tělesných sociálních, zájmových
- lze zaměřit na jednu zemi, národnost – její charakteristiku, zvyky …

Křížem krážem po světě
-cestujeme pozemích celého světa
-dle domluvy lze lekci zaměřit na určitou zem nebo kontinent


TÉMATICKÉ LEKCE
-práce s naučnou literaturou dle jednotlivých předmětů
- významná výročí
- roční období
-Vánoce, Velikonoce
- dle osnov doplňková ( povinná ) četba
- Březen - měsíc čtenářů
- Říjen - Týden knihoven - Velké říjnové čtení

Zábavná matematika
- ukázka knih s tématikou matematiky, kvízy, zábavné počty...
-dle věku přizpůsobená náročnost, práce ve skupinách

Zapeklité hlavolamy
- ukázka knih, kvízy, hry, testy, soutěže, práce ve skupinách

Ach, ta čeština!
- formou hry a soutěží seznámení s knihami s tématikou ČJ, přizpůsobeno věku

Hrajeme si s češtinou
- popletená přísloví, pantomima, verbální a neverbální projev

Etiketa
– chování ve společnosti, vztahy mezi lidmi, co je to společnost a etiketa …

Ohrožení živočichové
- knihy o zvířatech, Červená kniha ohrožených druhů, určování živočichů ...

Hádanky a kvízy – dle věku přizpůsobené hry, hádanky, kvízy, rébusy, vhodné pro volnější období ve školách

Rostlinstvo a živočišstvo Evropy
– podnebí, zvířectvo, kvíz, vhodná literatura, práce ve skupinách

Stromy, keře, kytky, bylinky
– vysvětlení pojmů, ukázky literatury, soutěž, práce s knihou..

Ochrana přírody
- ekologie, třídění odpadů, ohrožené druhy zvířat a rostlin, Červená kniha ohrožených zvířat…

Osudy českoněmeckých rodin z regionu za 2. sv. války a po ní
- ukázka knih z tvorby místního autora Mgr. Petra
Grubera
- ukázka autentických dobových předmětů (př.
plakáty, přilby)
- povídání o dané tématice
- besedu vede autor osobně
- 5. - 9. třída
ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

Cesta pohádkovým světem
- pohádkové knížky, víly, draci, čerti
- autoři, ilustrátoři ...

Svět fantasy a sci-fi
- co je to fantasy a sci - fi, autoři,
- ukázka knih, vyhledávání, dle věku přizpůsobená četba

Staň se detektivem
- svět dětské detektivky, autoři, historie, ukázky, hry ...

Už umím číst
– čtení krátkých textů a následná práce s nimi
– slova, písmena, doplňování, hry…

Spisovatelé a jejich tvorba
– dle výročí nebo probíraného učiva, čtení úryvků…

Báje, bajky, pověsti
– vysvětlení pojmů, ukázky, vyhledávání.
 
 
‹ zpět