Rok: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

Region - 2015

Slavnostní setkání knihoven

Slavnostní setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje 2015 za okres Hodonín oceněná Obecní knihovna Šardice

foto - Slavnostní setkání knihoven 
foto - Slavnostní setkání knihoven 
foto - Slavnostní setkání knihoven 
foto - Slavnostní setkání knihoven 
foto - Slavnostní setkání knihoven 
foto - Slavnostní setkání knihoven 
 
 

Pozvánka Clavius - výpůjční protokol, práce se systémem a aktuality

Kurz Clavius - výpůjční protokol, práce se systémem a aktuality, který se koná ve středu 11. 11. od 9:30 do 14:00 v Městské knihovně Hodonín. 

foto - Pozvánka Clavius - výpůjční protokol, práce se systémem a aktuality 
foto - Pozvánka Clavius - výpůjční protokol, práce se systémem a aktuality 
foto - Pozvánka Clavius - výpůjční protokol, práce se systémem a aktuality 
foto - Pozvánka Clavius - výpůjční protokol, práce se systémem a aktuality 
 
 

Stopy našich předků v dílech regionálních autorů

Cyklus besed v knihovnách regionu.
Tento projekt je financován MK ČR v rámci dotace KNIHOVNA 21. STOLETÍ a z dotace Jihomoravského kraje na výkon regionálních funkcí. 

foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
foto - Stopy našich předků v dílech regionálních autorů 
 
 

Pozvánka na výjezdní poradu

Výjezdní porada knihovníků hodonínského regionu do Obecní knihovny Šardice a do Městské knihovny Tišnov se koná ve středu 16. září 2015. 


foto - Pozvánka na výjezdní poradu 
foto - Pozvánka na výjezdní poradu 
foto - Pozvánka na výjezdní poradu 
foto - Pozvánka na výjezdní poradu 
foto - Pozvánka na výjezdní poradu 
foto - Pozvánka na výjezdní poradu 
foto - Pozvánka na výjezdní poradu 
foto - Pozvánka na výjezdní poradu 
foto - Pozvánka na výjezdní poradu 
 
 

Kontakty

Telefon:              518 321 213, 606 694 561

Provozní doba:    pondělí - pátek 7:00 - 15:30

Magda Švejcarová  - vedoucí oddělení informačních zdrojů a regionálních služeb
svejcarova.magda@knihovnahod.cz
akvizice, statistické výkazy, dotační programy, REKS, metodické návštěvy
 
Bc. Lenka Maňáková
manakova.lenka@knihovnahod.cz
aktualizace fondu, metodické návštěvy – AKS Clavius, dotační programy
 
Marcela Koláčková
kolackova.marcela@knihovnahod.cz
zpracování knih - výměnné fondy, aktualizace fondu, rozvozy, metodické návštěvy, AKS Clavius
 
Bc. Jitka Štípská
stipska.jitka@knihovnahod.cz
zpracování knih z finančních prostředků obcí, rozvozy, REKS, metodické návštěvy, AKS Clavius
 
Ivana Šimková
simkova.ivana@knihovnahod.cz
ekonomická agenda, revize KF,  aktualizace fondu

 

Jihomoravský kraj

foto - Jihomoravský kraj 
 
 

Pozvánka na poradu a odborný seminář

Pozvánka na poradu a odborný seminář, které se konají ve středu 18. 3. 2015 v 9:00 v zasedací místnosti Městské knihovny Hodonín.

foto - Pozvánka na poradu a odborný seminář 
foto - Pozvánka na poradu a odborný seminář 
foto - Pozvánka na poradu a odborný seminář 
foto - Pozvánka na poradu a odborný seminář 
foto - Pozvánka na poradu a odborný seminář 
 
 

Nabídka vyřazených knih

Nabídka vyřazených knih z VF – ZDARMA – pro knihovny regionu Hodonín
Pokud máte o některý titul zájem, pište, mailujte, telefonujte. Vybrané tituly Vám budou přivezeny při rozvozu.

 

Vyúčtování dotace na regionální funkce za rok 2014

 

Plán revizí na rok 2015

 

Zveřejňování fotografií z akcí knihovny na veřejnosti

Zveřejňování fotografií z akcí v knihovnách
Dle § 84 obč. zák. lze zachytit podobu člověka, ze které lze určit jeho totožnost, jen s jeho souhlasem.  Dle § 89 obč. zák. jsou povoleny určité výjimky, které je  však třeba vykládat ve spojení s celou úpravou o podobiznách a soukromí v §§ 84 - 90 obč. zák.  V § 89 je mimo jiné řečeno, že "Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství".

Výchozí situace v knihovnách ČR:


Knihovna je instituce hospodařící s veřejnými prostředky, pořádá veřejné akce, které hradí z veřejných prostředků  v souladu se  zákonnými podmínkami a účelem veřejných služeb.
Knihovna  informuje - zpravuje  veřejnost  o své  činnost, akcích..  na svých webových stránkách, propagačních materiálech, a v seriózních mediích, a to včetně fotodokumentace.
Nejedná se o akce soukromé, bulvární, tajné.,  
Předpokládám, že se může jednat o tři základní typy veřejných akcí:
Akce bez omezení počtu osob, kde jsou náhodní návštěvníci v pohybu např. vánoční trhy, rozsvícení stromu, akce na nádvořích, dny otevřených dveří, noc v knihovně, dětský den ..   
Akce s pevným programem, osoby jsou jmenovitě přihlášené: např. školení, semináře, přednášky, kurzy .
Akce ostatní,  tak trochu kombinace A + B:  vernisáže, výstavy, koncerty, společenský večer, návštěvy VIP hostů ..


Právní posouzení:  
Pořizování a zveřejňování fotografií "pro potřeby:"  knihovny, pokud bude podoba člověka zachycena tak, že je možné určit jejich totožnost,  musí za každých okolností a bez ohledu na (ne)souhlas člověka splňovat základní pravidla:


Fotografie nesmí narušovat důstojnost člověka, jeho soukromí, čest, zesměšňovat, urážet, nesmí být ale ani dvojsmyslná, neestetická, ironická,  nevhodné momentky, neupravený oděv, grimasy, nesmí porušovat jiné chráněné zájmy člověka.   Je třeba si uvědomit, že každý člověk (a rodič) toto může vnímat subjektivně jinak.
Vnímání obsahu fotografie - podobizny člověka ze strany zástupců knihovny může být v rozporu s vnímáním samotného člověka zachyceného na fotografii.

Knihovna  proto smí podobizny zveřejňovat jen přiměřeným způsobem s ohledem na celkový kontext fotografie, způsob zachycení člověka, účelu zveřejnění a konečně i při
vědomí si  důležitosti veřejného statutu a poslání knihovny.  K souhlasu člověka dále..    

Pořizování a zveřejňování fotografií "pro potřeby" knihovny  nelze automaticky podřídit pod zákonnou licenci (§ 89), ale pokud by se jednalo o akce typu (A) a (C) a pokud by byla dodržována základní pravidla sub 5 a),b) , potom  by se dle mého názoru mohlo jednat o užití   pro tiskové, nebo obdobné zpravodajství" a bylo by  možné fotografie pořizovat a zveřejňovat bez souhlasu člověka.

Naopak  u akcí typu (B) je souhlas přítomných osob potřebný vždy a předem.  Souhlas s pořizováním a užitím fotografií lze zapracovat do přihlášky na danou akci, kterou účastníci vyplňují a podepisují.

Možný vzor souhlasu na přihlášce na akci nebo jen na samostatném prohlášení.  
Účastník uděluje knihovně ....... souhlas s bezúplatným pořizováním zvukového a obrazového záznamu v průběhu akce, souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, nástěnkách v objektech knihovny, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnosti knihovny.

Možný vzor textu na pozvánce na akci (lze i zestručnit):   
Osoba účastnící se akce ...bere na vědomí a svou účastní výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel bezplatně pořizoval zvukový a obrazový záznam akce, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, nástěnkách v objektech knihovny, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnosti knihovny.  Dále účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel stejným způsobem a rozsahu zveřejnil výsledky požádané soutěže s uvedením pořadí účastníků, včetně jejich  jména a případně věku.

Závěrem:
Jistě nemusím zdůrazňovat, že je třeba postupovat nejen podle zákona, ale do jisté míry  užívat i "zdravý rozum" .
Vždy se může vyskytnout člověk, který individuálně vyjádří nesouhlas s pořízením své  podobizny na jakékoli akci, ale kvůli tomu nebude vyloučen např. ze školení nebo VIP akce. .
Výše uvedené stanovisko je doporučující, ale  dle mého  názoru není v rozporu se zákonem či dobrými mravy.

JUDr. Jindra Pavlová
9.4.2014

 

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/fotografie.htm

 

Publikace ke stažení

Publikace ke stažení:
Služby knihoven knihovnám
Publikaci vydává Národní knihovna ČR s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a pod záštitou Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR s cílem propagovat regionální služby a informovat o rozsahu a financování programu regionálních funkcí. Publikace dokumentuje současné rozdíly v jednotlivých krajích a je určena zejména starostům a zastupitelům obcí. Publikace navazuje na dříve vydaný titul Standard pro dobrou knihovnu.
  

Deník veřejné knihovny

Deník veřejné knihovny
Deník veřejné knihovny na rok 2015 a 2016 ve formátech PDF a DOC ke stažení:
- Deník knihovny na rok 2015 a 2016 v PDF
- Deník knihovny na rok 2015 a 2016 v DOC
- Souhlas se zveřejněním dat
Další informace:


Deník knihovny na rok 2015/2016 obsahuje upřesněné definice a pokyny. Změny jsou pouze v evidenci e-výpůjček e-knih. Můžete si jej stáhnout a vytisknout ze stránky NIPOS. V tištěné podobě jej NIPOS již nevydává
 

Knižní dary v knihovnách od 1.1.2015

Knižní dary v knihovnách od 1.1.2015
Dne 1. 1. 2015 nabývá účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato novela, publikovaná pod č. 267/2014 Sb., přináší pro knihovny (muzea apod.) zřizované obcemi a kraji podstatnou změnu: zavádí pro obce a kraje (jako právnické osoby - územní samosprávné celky) osvobození od daně z příjmu právnických osob ve vztahu k bezúplatnému nabytí majetku, který bude obcí či krajem použit pro účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů, například pro účely vzdělávání, vědy a výzkumu nebo kultury.
JESTLIŽE OBEC ČI KRAJ PŘIJME DAR V PODOBĚ KNIH, ČASOPISŮ A PODOBNĚ, A TYTO KNIHY NEBO ČASOPISY SE STANOU SOUČÁSTÍ KNIHOVNÍHO FONDU KNIHOVNY, NEBUDE MUSET OD 1. 1. 2015 OBEC PŘÍJEM V PODOBĚ TOHOTO DARU PŘIZNÁVAT K DANI Z PŘÍJMŮ. Musí však uplatnit osvobození od daně u příslušného finančního úřadu. Toto pravidlo se uplatní i u jiných darů (bezúplatných plnění), které budou použity pro účely kulturní, vzdělávací či vědeckovýzkumné.  

 

Region - akce - 2015

Slavnostní setkání profesionálních knihoven

Datum konání: 02. 01. 2015, 01:00 - 27. 12. 2015

Ve středu 30. listopadu se v Moravské zemské knihovně v Brně uskutečnilo Slavnostní setkání profesionálních knihoven Jihomoravského kraje 2016, kde převzala Ocenění Městská knihovna Ždánice za okres Hodonín. Součástí bylo ocenění knihovnické osobnosti, za okres Hodonín byla nominována Ing. Marie Škorpíková z Obecní knihovny Ratíškovice.  

foto - Slavnostní setkání profesionálních knihoven 
foto - Slavnostní setkání profesionálních knihoven 
foto - Slavnostní setkání profesionálních knihoven 
foto - Slavnostní setkání profesionálních knihoven 
foto - Slavnostní setkání profesionálních knihoven 
 
 

Pozvánka na seminář

Datum konání: 04. 01. 2015, 01:00 - 30. 11. 2016

Městská knihovna Hodonín a Moravská zemská knihovna pořádají seminář pro knihovníky Clavius - výpůjční protokol, práce se systémem a aktuality, který se koná ve středu 9. listopadu 2016 od 9:30 do 14:00 v Městské knihovně Hodonín, v počítačové učebně, Národní třída 36.

foto - Pozvánka na seminář 
 
 

Vyúčtování dotace na regionální funkce na rok 2015

Datum konání: 03. 01. 2015, 01:00 - 31. 12. 2016

 

Žádost o dotaci SKIP 2016

Datum konání: 02. 01. 2015, 01:00 - 30. 06. 2016

 

Pozvánka na poradu a odborný seminář

Datum konání: 02. 01. 2015, 01:00 - 30. 06. 2016

Pozvánka na poradu a odborný seminář pro knihovníky základních knihoven, které se konají ve středu 23. 3. 2016 od 9:00 v zasedací místnosti Městské knihovny Hodonín

foto - Pozvánka na poradu a odborný seminář 
foto - Pozvánka na poradu a odborný seminář 
foto - Pozvánka na poradu a odborný seminář 
foto - Pozvánka na poradu a odborný seminář 
 
 

Pozvánka na poradu a odborný seminář

Datum konání: 04. 01. 2015, 01:00 - 31. 12. 2015

Pozvánka na poradu a odborný seminář pro knihovníky základních knihoven, které se konají ve středu 9. prosince 2015 v 9:00 v zasedací místnosti Městské knihovny Hodonín. 

foto - Pozvánka na poradu a odborný seminář 
foto - Pozvánka na poradu a odborný seminář 
foto - Pozvánka na poradu a odborný seminář 
foto - Pozvánka na poradu a odborný seminář